«Begur i Esclanyà, un poble on s‘hi viu tot l’any, on poguem decidir i on les persones estiguin al davant de tot.»

Les nostres propostes: el programa

# accés a l’habitatge

 • Creació d’un Parc d’Habitatge Municipal de lloguer, tant de nova  promoció com d’habitatge conveniat amb grans tenidors (recuperació de cases buides del nostre municipi).

# educació

 • Engegar de nou la demanda d’una Escola-Institut al municipi.
 • Promourem Escola de Portes Obertes. Fem de les escoles un espai obert al poble.

# integració

 • Generació de dinàmiques d’integració amb els diferents col·lectius de residents estrangers amb presència al territori.
 • Intercanvi de coneixements culturals.
 • Parella lingüística per a estrangers.

# acció social

 • Enfortir i desenvolupar uns serveis socials que donin resposta a la inclusió social de grans, joves i petits i d’aquelles persones del municipi amb diversitat funcional.

# gent gran

 • L’edat com actiu.
 • Participació activa en la vida política. Creació del Consell de Gent Gran.

# cultura

 • Oferta cultural creativa de tot l’any.
 • Recuperació d’espais culturals per afavorir cultura en seu sentit ampli.
 • Fer totes les accions necessàries per recuperar El Casino com a espai obert al poble.
 • La Cultura com a motor de desestacionalització del municipi.

# joventut

 • Creació del Consell de Joves.
 • Potenciar la vinculació del jovent amb el Municipi.
 • Fer-los partícips en les polítiques municipals.
 • Facilitar-los un punt de trobada per generar dinàmiques de grup. Espai Jove.
 • Accés a l’habitatge provinent de grans tenidors com la SAREB, entre d’altres.

# seguretat

 • Avaluar el funcionament de la seguretat local i reestructurar en conseqüència.

# salut

 • Polítiques per al foment d’hàbits saludables.
 • Pla de salut comunitària comptant amb professionals de la gestió i la participació dels ciutadans (CatSalut)
 • Avaluar l’impacte de les polítiques en la salut.

# transició energètica

 • Potabilitzadora d’aigua. Davant l’emergència del canvi climàtic, cal dotar-se de les infraestructures necessàries per garantir la disponibilitat d’aigua de consum
 • Creació d’una Planta de Biomassa per a l’aprofitament dels recursos forestals del nostre municipi.
 • Abastir els diferents equipaments municipals de manera sostenible.
 • Nou model de gestió de l’aigua. Sistema híbrid público-privat.
 • Campanyes de conscienciació de les actituds i hàbits individuals davant el canvi climàtic
 • Afavorir i promoure una edificació passiva. Menys consum energètic..
 • Comunitats energètiques. Implantació de les mateixes en el marc vigent.
 • Flexibilització de la normativa municipal en ma`teria d’instal·lacions d’energies renovables. Ordenança Fotovoltàiques.

# residus zero

 • Campanya Begur Plàstic 0!
 • Revisió de la gestió de residus. Optimització.
 • Campanyes de formació per a un consum responsable.

# patrimoni natural

 • Catalogació i valoració del patrimoni natural (pedra seca, torres, fonts d’aigua…), la nostra història (corallers, surerers, vinyes,…) i la nostra gent.
 • Recuperació de camins i inventari dels mateixos i el seu mapeig.

# planificació urbanística

 • Comissió plural de la gestió de la regidoria d’urbanisme. Comissió d’Experts.
 • Revisió del planejament actual guiada per la mà d’especialistes externs a l’Ajuntament, prioritzant el manteniment de zones naturals i conformant una nova mirada del Begur del futur en matèria d’ordenació del territori.
 • Vetllar per la vigència de les figures de protecció del territori. Espais protegits.
 • Reactivació de l’aprovació del Pla Especial Muntanyes de Begur.
 • Valorar l’adquisició de terrenys per garantir la preservació del sòl.
 • Exempció de taxes municipals quan s’hagin de fer reformes d’un habitatge per motius de mobilitat reduïda o diversitat funcional.
 • Eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Revisió i promoció de les Unitats de Conservació de les urbanitzacions del municipi.
 • Revisió de la infraestructura hidrològica de Begur i Esclanyà.
 • Seguiment del projecte de la Font de Baix. Equipaments municipals.
 • Propostes de creació d’un Espai Polivalent a Begur. Concurs d’idees.

# mobilitat sostenible

 • Mobilitat i seguretat. Planificar prioritzant la seguretat, per una mobilitat amable i segura amb les persones que han de ser la prioritat.
 • Replanteig de la organització del trànsit viari del municipi.
 • Estudi de la implantació d’un transport públic o alternatiu que pugui garantir les demandes de la població seguint el model origen-destí o transport a demanda.

# ecologia

 • Recuperar la relació de respecte amb l’entorn. Campanyes de divulgació i sensibilització.
 • Analitzar la viabilitat de la recuperació de terreny agrícola
 • Gestió de l’alliberament de massa forestal
 • Promoure la presència d’entitats científiques relacionades amb l’entorn marí. Centres d’estudis del mar i oceanogràfics.

# Participació. Comunicació. Consultes populars

 • Fomentar la creació d’un Consell de la Gent Gran
 • Fomentar la creació d’un Consell de Joves
 • Implementar amb les eines desenvolupades per la regidoria de Noves Tecnologies la planificació de processos de participació ciutadana que defineixin aspectes de la política municipal amb consultes populars.
 • Comunicació. Cal posar al dia aspectes de la web de l’Ajuntament, tant de la seu electrònica com de la web corporativa.
 • Transparència. Cal actualitzar moltes de les dades a l’abast de la ciutadania.
 • Processos Participatius. Cal aprofitar les eines de participació de les que disposa actualment l’Ajuntamenti les que posa a disposició la Generalitat de Catalunya.
 • Implantació de la PLATAFORMA DECIDIM per impulsar processos de pressupostos participatius amb el pertinent seguiment dels mateixos després d’haver-se aprovat aquest per la mateixa ciutadana. Memòria tècnica inicial i memòria final d’execució del mateix.

# formació i ocupació

 • Viver d’Empreses i Coworking. Cal obrir un centre per a noves activitats i que que sigui aquest un referent d’emprenedoria a la comarca.
 • Cicles formatius i píndoles de coneixement obertes.
 • Recolzament a l’emprenedoria mitjançant beques i programes concertats
 • Aula oberta. Formació contínua. # innovació
 • Territori intel·ligent. Smart Rural. Xarxa de sensorització.

# comerç de tot l’any

 • Afavorir el comerç local amb campanyes de promoció enfocades al turisme de proximitat. Província i rodalies. Turisme 365.

# turisme sostenible i responsable

 • Desestacionalització. Treball encarat al turisme de proximitat ja que el turisme de “sol i platja” el tenim garantit.
 • Turisme “Viu el Territori” fora de temporada estiuenca. Pelegrinatge.
 • Creació d’una zona de caravanning pública. Regulació i zona de concentració.
 • Revisió de les bonificacions existents per a aquells establiments que obrin un mínim de 10 mesos per temporada. Adeqüació i ampliació.

# residents i no residents

 • Estudiar les possibles figures legals que permetin fer una distinció en el repartiment de càrregues municipals entre residents i no residents.
 • Evidenciar la dificultat de mantenir amb una població resident de 4000 i escaig habitants infraestructures que donen serveis a una població flotant que pot arribar als 50.000 en determinats periodes de l’any. Repartiment de càrregues equitatives.
 • Promoure des de Begur i Esclanyà la creació d’una Xarxa de Municipis Turístics amb caraterístiques similars en matèria de població flotant i de segona residència que vetlli per un ajustament equitatiu dels recursos per poder encarar aquest fet.

# +Begur i Esclanyà

 • Volem que aquest projecte sigui inclusiu, on la principal eina a l’hora de prendre decisions que afectin al conjunt del territori i la població sigui el debat obert, l’avaluació tècnica en matèria de viabilitat i mètodes d’execució, i el consens majoritari amb el conjunt de la ciutadania que som tots nosaltres.
 • Crear una oficina d’atenció al ciutadà i per poder realitzar tràmits com registre d’entrada, instàncies, aportació de documents al Local Polivalent d’Esclanyà com mínim un dia per setmana. Administració local descentralitzada.